บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มจร. วิทยาเขตสุรินทร์ อบต.บ้านพลวง กรมป่าไม้ และสมาคมโลกสีเขียว