บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมโลกสีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปรับปรุงใหม่

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน

นายกสมาคม

 

2

นายสุรพล เสวตสมบูรณ์

อุปนายก

 

3

นายรัฐวัฒน์ พิพัฒสัตยานุวงศ์

เลขาธิการ

 

4

นายขรรค์ชัย ส้มเกลี้ยง

เหรัญญิก

 

5

นางสาว กษมา รัตนสุวรรณ

กรรมการ

 

6

พลโทสัมพันธ์ ศรีราชบัวผัน

กรรมการ

 

7

พลอากาศตรี ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที

กรรมการ

 

8

ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต

กรรมการ

 

9

นายมงคล กัลป์ยกฤต

กรรมการ

 

10

นางสุจิตรา เครือบุญมา

กรรมการ

 

11

นายนรชัย ศรีพิมล

กรรมการ

 

12

พลตรีปาลิต จุลกะ

กรรมการ

 

13

นายณภัทร เลิศศิลาดล

กรรมการ

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง  
1 Dr. Saly Sirphopha สปป. ลาว นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
2 นางสมบัติ  งามสะอาด ประธานที่ปรึกษา
3 อาจารย์พนธ์ พุทธานุกรณ์ รองประธานที่ปรึกษา
4 นายกฤษมาโนชญ์ รัตนกาฬ รองประธานที่ปรึกษา
5 นายภูษิต ธวัชวิเชียร
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ คงทรัพย์
7 นายทนงค์ แซ่จิ้ว
8 ดร.ปวรุตม์ ฐิติพงศิริกุล
9 ผศ. ดร. พินัย วิถีสวัสดิ์
10 นายนิลรัตน์ วังพุทธ
11 นางสาวภทพร หนูเพ็ชร
12 ดร. ศรัณภัครพงศ์ วงษ์เทวฤทธิ์
13 ดร. ภีรพัฒน์ ธรรมาพิสมัย
14 Mr. Marcel De Vries
15 นางสาวมานี ติจน์
16  นายวัชรินทร์ อภิชัจบุญโชค
17 นางสาว พรพิไล เอี่ยมบริสุทธิ์
18 นายเดชา นิตยานุภาพ
19 ดร.ณภัทร สุขศาลา
20 นางสาวนิดารัตน์ สุพล
21 นางจันทรา ตั่งประกาสิทธิ