บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมโลกสีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปรับปรุงใหม่

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1 ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน นายกสมาคม
2 พลอากาศตรี ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที กรรมการ
3 นางสุจิตรา เครือบุญมา กรรมการ
4 นายรัฐวัฒน์ พิพัฒสัตยานุวงศ์ กรรมการ
5 ดร.สมนึก เพชรช่วย กรรมการ
6 นายนรชัย ศรีพิมล กรรมการ
7 พล.ท.สัมพันธ์ ศรีราชบัวผัน กรรมการ
8 นายธวัช เกียรติเสรี กรรมการ PDF Scanner 030424 6.16.37
9 พล.ต.ปาลิต จุลกะ กรรมการ
10 นายธนภพ เกียรติฉวีพรรณ กรรมการ
11 นายสุขัณ กุลละวณิชย์ กรรมการ
12 รศ.ดร.อำนวย ปิ่นพิลา กรรมการ
13 ดร.กิ่งเพชร กิ่งทอง กรรมการ
บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ฝ่ายต่างประเทศ)
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1 Dr. Saly Siriphokha ที่ปรึกษาสมาคมฝ่ายต่างประเทศ สปป.ลาว
2 Mr. Marcel De Vries ที่ปรึกษาสมาคมฝ่ายต่างประเทศ
3 Mr. Shievaji Paul ที่ปรึกษาสมาคมฝ่ายต่างประเทศ
4 Tech Many ที่ปรึกษาสมาคมฝ่ายต่างประเทศ
5 Mr.Kongchai Simmaly ที่ปรึกษาสมาคมฝ่ายต่างประเทศ
บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ฝ่ายบรรพชิต)
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
6 พระอาจารย์ ดร.สังคม ธนปัญโญ ที่ปรึกษาสมาคมฝ่ายบรรพชิต
บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งรูปภาพ
1นายภูสิต ธวัชวิเชียรที่ปรึกษาสมาคม
2นายอุกฤษฎ์ รินทรามีที่ปรึกษาสมาคม
3ผศ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศลที่ปรึกษาสมาคม
4นายขรรค์ชัย ส้มเกลี้ยงที่ปรึกษาสมาคม
5ดร.ปวรุตม์ ฐิติพงศิริกุลที่ปรึกษาสมาคม
6นางสาวภทพร หนูเพ็ชรที่ปรึกษาสมาคม
7นายปิยะเดช ทั่งทองที่ปรึกษาสมาคม
8ผศ.ดร.เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อที่ปรึกษาสมาคม
9นายอุกฤษ กาลายีที่ปรึกษาสมาคม
10นายชนะวัฒน์ ษารักษ์ที่ปรึกษาสมาคม
11นายกฤษมาโนชญ์ รัตนกาฬที่ปรึกษาสมาคม
12ดร.ภาวัช รุจาฉันท์ที่ปรึกษาสมาคม
13นายณฤทธิ์ คงคาลัยที่ปรึกษาสมาคม
14ผศ.อาคม วามะลุนที่ปรึกษาสมาคม
15ดร.ธมกร ทยาประศาสตน์ที่ปรึกษาสมาคม
16ดร.สมชาย ฐานเจริญที่ปรึกษาสมาคม
17นายวินัย คันธจันทร์ที่ปรึกษาสมาคม
18นายอุดม พละศักดิ์ที่ปรึกษาสมาคม
19นายวินัย คงยืนที่ปรึกษาสมาคม
คณะอนุกรรมการ โครงการ "ต้นไม้เพื่อชีวิต ร่วมพิชิตโลกร้อน อุบลราชธานี"
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1 ผศ.อาคม วามะลุน ประธาน
2 ดร.ธมกร ทยาประศาสน์ รองประธาน
3 ผศ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล ประชาสัมพันธ์
4 นายวินัย คันธจันทร์ เลขานุการ
5 ดร.สมชาย ฐานเจริญ กรรมการ
6 นายอุดม พละศักดิ์ กรรมการ
คณะอนุกรรมการ ทำงานคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1 ผศ.ดร.วรภูริ มูลสิน ประธาน
2 นายนรชัย ศรีพิมล
3 พล.ท.สัมพันธ์ ศรีราชบัวผัน
4 พล.ต.ปาลิต จุลกะ
5 ดร.สมนึก เพชรช่วย ประธาน
6 นายกฤษมาโนชญ์ รัตนกาฬ ประธาน
คณะอนุกรรมการ ทำงานปลูกต้นไม้
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1 ผศ.ดร.วรภูริ มูลสิน ประธาน
2 นายนรชัย ศรีพิมล
3 นายรัฐวัฒน์ พิพัฒสัตยานุวงศ์
4 นายธวัช เกีบรติเสรี
5 นายกฤษมาโนชญ์ รัตนกาฬ ประธาน
6 รศ.ดร.อำนวย ปิ่นพิลา กรรมการ
7 ดร.กิ่งเพชร กิ่งทอง กรรมการ
8 ดร.สมนึก เพชรช่วย กรรมการ
9 พลอากาศตรี ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที กรรมการ
คณะอนุกรรมการ โซลาร์เซลล์เพื่อประชาชน
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1 นายธนภพ เกียรติฉวีพรรณ
2 นายสุขัณ กุลละวณิชย์
3 ดร.สมนึก เพชรช่วย
4 นางจัทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค
5 นางสุจิตรา เครือบุญมา
คณะอนุกรรมการ ปลูกหมากจอง จำปาศักดิ์ สปป.ลาว
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1 Dr. Saly Siriphokha ประธาน
2 Mr. Kongchai Simmaly กรรมการ
3 ร.ต.อ.อธิโชค พุทธปิยบูชา เลขาธิการ
คณะอนุกรรมการ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง สวนลุงนวย สระบุรี
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1 รศ.ดร.อำนวย ปิ่นพิลา ประธาน
2 ดร.สมนึก เพชรช่วย รองประธาน
3 นางจัทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค กรรมการ
5 นายธนภพ เกียรติฉวีพรรณ วิทยากร
6 นายสุขัณ กุลละวณิชย์ วิทยากร
7 นายรัฐวัฒน์ พิพัฒสัตยานุวงศ์ เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ รักษาธรรมชาติ ด้วย ศาสตร์พระราชา
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1 อาจารย์เจริญวิทย์ เสน่หา ประธาน อนุกรรมการ
2 อาจารย์ อุกฤษ กาลายี รองประธานอนุกรรมการ
3 ผศ. ดร วรภูริ มูลสิน เลขา คณะอนุกรรมการ
4 พระอาจารย์ ดร.สังคม ธนปัญโญ กรรมการ