แผนยุทธศาสตร์สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ปรับปรุง) (พ.ศ. 2567-2572)