แผนยุทธศาสตร์สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์

 • แผนยุทธศาสตร์สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินการของสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายของสมาคม  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาลด้านสิ่งแวดล้อม  และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนและสิ่งแวดล้อมโลก
 • การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒน­ามีความสำคัญต่อสมาคมโลกสีเขียวเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกระบวนการและกรอบในการกำหนดทิศทางในการดำเนินการของสมาคม โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ    และการกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ  และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสมาคม
 2. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสมาคมมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อม   นโยบายรัฐบาลด้านสิ่งแวดล้อม  และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนและสิ่งแวดล้อมโลก
 3. เพื่อเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในการที่จะดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ

ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายมาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการดำเนินงาน

 • พัฒนาเครือข่ายชมรม สมาคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็งโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องในระดับชุมชน
 • สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปลูกฝังสร้างจิตสำนึกอันดีงามแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีจิตอาสาเป็นนักอนุรักษ์และรักป่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำเนินงาน

 • จัดกิจกรรมอบรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ด้วยการจัดนิทรรศการเชิงอนุรักษ์ การจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การส่งเสริมการนำของเสียนำกลับมาใช้ใหม่ โครงการขยะบุญ
 • การแปรรูปของเสีย ของที่ทิ้งแล้วให้เป็นสิ่งของที่มูลค่า
 • การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การมอบรางวัลสถานประกอบการ ร้านค้า ตลาด ที่มีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการปลูกป่าแบบยั่งยืนในชื่อ 1 ต้นไม้ 1 ชีวิต ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินงาน

 • สนับสนุนให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนในชุมชนปลูกต้นไม้ รวมทั้งป่าชายเลน
 • ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายปลูกต้นไม้ระดับชุมชนและระดับนานาชาติในกลุ่มอาเซียน
 • การส่งเสริมการปลูกพืช เช่นมะม่วงและแปรรูปผลผลิตให้กับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกลุ่มเครือข่าย และให้การสนับสนุนร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อในการปกป้องคุ้มครองการกระทำที่เป็นภัยต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกทุกกรณี

แนวทางการดำเนินงาน

 • จัดกิจกรรมอบรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
 • การให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนและระดับนานาชาติ
 • การจัดกิจกรรมการดับไฟป่า การป้องกันไฟป่า
 • การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลน
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาวิจัยให้ความรู้และให้การสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบกิจกรรมการประกาศมอบเกียรติบัตรคุณงามความดี ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ พร้อมให้การสนับสนุนเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงปฎิบัติการที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนในท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติและนานาชาติ

แนวทางการดำเนินงาน

 • สนับสนุนการจัดนิทัศนการการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการประกวดเรียงความ บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการเขียนนิยาย การสร้างภาพยนตร์ ละคร ที่สนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน ท้องถิ่นที่ทำให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจที่ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม