โครงการ 1 ต้นไม้ 1 ชีวิต มิตรภาพ ไทย-จีน

หลักการและเหตุผล

ภาวะโลกร้อน หรือภาวะภูมิอาการเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบันสาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ การเกิดภาวะน้ำท่วม ภาวะฝนแล้ง อากาศร้อนหรือหนาวเย็นกว่าปกติ ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจตามมา ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากพื้นที่ป่าของประเทศมีพื้นที่ลดน้อยลง จากการเกิดโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะมีราคาแพงทำลายป่าเป็นอย่างมาก ซึ่งการ ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะไม้พะยูง ชาวจีนส่วนใหญ่ ทั้งในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีน ฮ่องกง และไต้หวัน มีความเชื่อว่า ไม้พะยูงเป็นไม้มงคลที่มีค่า รวมทั้งลักษณะของเนื้อไม้ที่มีคุณภาพดีและสีสันสวยงาม ทำให้ไม้พะยูงกลายเป็นที่นิยมและที่สนใจในต่างประเทศ โดยไม้พะยูงมีชื่อสามัญ Siamese Rosewood ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cochinchinensis Pierre วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น กระยง กระยูง (เขมร-สุรินทร์) ขะยูง (อุบลราชธานี) แดงจีน (ปราจีนบุรี) หัวลีเมาะ (จีน)

ทางสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงได้มีการส่งเสริมการปลูกไม้พะยูงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ประกอบกับ ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระชนมายุครบ 84 พรรษา ดังนั้นทางสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสมาคมเลอซานเพื่อมิตรภาพโพ้นทะเลได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย จีน ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ได้ทำโครงการร่วมกัน ในการนำเยาวชน ไทย จีนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสานสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผ่านการปลูกต้นไม้และแลกเปลี่ยนมิตรภาพ จึงได้ร่วมมือกันปลูกไม้พะยูงจำนวน 888 ต้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่ยั่งยืน ของสองประเทศและร่วมถวายพระพรในวาระสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระชนมายุครบ 84 พรรษา

สถานที่ปลูก

ในพื้นที่วัด * (รายละเอียดดูในเอกสารแนบ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

    
วิธีดำเนินการ

    1. ประสานงานกับกรมป่าไม้ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้พะยูง จำนวน 888 ต้น

    2. ประสานกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    3. ประสานงานกับโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

    ในพื้นที่วัด * (รายละเอียดดูในเอกสารแนบ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

    
งบประมาณในการจัดทำโครงการ

    –


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

    สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1. มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ความสามัคคี และความรักใคร่กลมเกลียวของนักเรียน ไทย จีน

    2. นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มากขึ้น

    3. เป็นการเผยแพร่ผลงานสมาคมของทั้งสองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม