สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Green Earth Environmental Sustainable

ความเป็นมา

สมาคมโลกสีเขียวเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบางส่วนที่อยู่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ภูธร (ประเทศไทย) ได้รวมตัวทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมบางส่วนได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทางสมาชิกสมาคมบางส่วนได้มีความคิดเห็นตรงกันว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ภูธร (ประเทศไทย) ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการกระทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นสมาชิกสมาคมจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนขึ้นมา กิจกรรมของสมาคมนี้ตรงตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของคณะผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกทำลายอย่างรวดเร็ว โดยการกระทำของคนบางกลุ่มซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกมหาศาลทั้งอุบัติภัย ภาวะน้ำท่วม ภาวะโลกร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าไม่มีการตระหนักของการทำลายล้างระบบนิเวศวิทยา และลดภาวการณ์ทำลายสิ่งแวดล้อมมนุษย์ชาติและสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ อีกไม่นานสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้จะไม่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่ไปได้คงจะประสบกับการสูญพันธ์ดังเช่นครั้งในอดีต เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศวิทยา ทางสมาคมจึงมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ระบบนิเวศวิทยาในโลกที่เราอาศัยอยู่ใบนี้ดำรงอยู่ต่อไปได้ จะต้องให้คนในสังคมได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศวิทยาบนโลกให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและการดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ไปอีกนานเท่านาน

ความหมาย

สมาคมนี้ทีชื่อว่า “สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ใช้อักษรอย่ว่า สอนย. เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Green Earth Environmental Sustainable” ใช้อักษรย่อว่า GEES. เครื่องหมายสมาคมเป็นรูป ต้นไม้ ที่ประทับด้วยอักษรภาษาอักฤษ 1 TREE 1 LIFE มีความหมายว่า “หนึ่งต้นไม้ต่อหนึ่งชีวิต” เป็นการปลูกจิตสำนึก

วัตถุประสงค์
  • ดำเนินกิจกรรมด้สนการ อนุรักษ์สิง่แวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นภารกิจหลัก
  • ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกอันดีงามแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีจิตอาสาเป็นนักอนุรักษ์ แะรักป่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าแบบยั่งยืน ในชื่อ “1 ต้นไม้ 1 ชีวิต” ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างกลุ่มเครือข่าย และให้การสนับสนุนแนวร่วมที่เป็นพันธมิตร เพื่อปกป้องคุ้มครองการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อ ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • ศึกษาวิจัยให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลพร้อมระบบเทคโนโลยี ที่ดีมีเป็นประโยชน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบกิจกรรมและศูนย์ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับนานาชาติ
หลักการและเหตุผล

 “สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ไม่ใช่เพื่อสนองนโยบายหรือสนับสนุนโครงการของรัฐบาล แต่เกิดขึ้นจากจิตสำนึกที่รักโลกต้องการให้เยาวชนคนรุ่นหลังมีป่าไม้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณอนันต์ต่อมวลมนุษยชาติไว้ใช้อย่างพอเพียง และที่สำคัญเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน “ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน”